ماه فرومــاند از جمـــــال محـــمد   ***  سرو نباسد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست  ***  در نظر قدر با کمال محمد